Laten wij daarom .... doorgaan tot de volmaaktheid! Hebreen 6:1
Wees anderen tot zegen, maar wees zelf onbelangrijk

 

WOORD VOOR DE WEEK  

Maart (5) 2015, Christian Fellowship Church, Bangalore, India

http://www.cfcindia.com 

Wees een zegen voor anderen en verdwijn – wees zelf onbelangrijk

Zac Poonen

Een van de eigenschappen van Gods natuur is dat Hij alle vormen van pronkzucht en reclame maken haat.  In het Bijbelboek Jesaja hoofdstuk 45 vers 15 staat het volgende over God geschreven, “Voorwaar, U bent een God Die Zich verborgen houdt,”. God wil ons naar Zijn gelijkenis maken – deel hebben aan Zijn natuur, dat er van houdt om dingen te doen zonder op te vallen en zonder enig aanzien te willen verwerven voor de dingen die gebeurd of gedaan zijn.

God wil zo’n machtig werk in ons doen zodat wij anderen tot een zegen kunnen zijn en daarna weer verdwijnen. Hij wil ons totaal vrij maken van het zoeken naar eer en aanzien van mensen voor hetgeen wij doen of gedaan hebben. In Hebreeën 7:17 lezen wij, “U bent Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.” Melchizedek was een onbekend persoon – maar een man die God intiem kende – die Abram ontmoette toen hij terugkeerde van het voeren van een oorlog en hem zegende met eten en met een woord van God (Genesis 14:14-20). Abram was moe en in groot gevaar om opgeblazen te doen na al de overwinningen. Hij was ook in gevaar om te azen op de eigendommen van de koning van Sodom, die hij gevangen had genomen. Maar God zond Melchizedek met voedsel dat zijn vermoeide lichaam energie gaf en met een woord van God dat zijn ziel redde van verontreiniging door trots en hebzucht.

Melchizedek zij tegen Abram, “Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste, Die hemel en aarde bezit! En geloofd zij God, de Allerhoogste, Die overgeleverd heeft

uw tegenstanders in uw Hand!”.  Hij hield geen lange preek van 7 punten tegen Abram. Nee. Hij sprak slechts één zin en het was een profetisch woord dat Abram juist op dat moment nodig had. Door deze ene zin herinnerde hij Abram er aan dat het alleen God was die hem de overwinning had gegeven en hij geen enkele eer bij zichzelf mocht zoeken.

Hij herinnert Abram er ook aan dat, omdat de hemel en de aarde van God is, er voor hem geen noodzaak was om ook maar iets, dat als buit uit de strijd overgebleven was, voor zich te nemen. Iets wat overwinnaars normaal gesproken doen. Toen enige minuten later Abram de koning van Sodom ontmoette hielpen de woorden van Melchizedek hem om het juiste te doen. Hij zij tegen de koning van Sodom dat, omdat God de Eigenaar is van de hemel en de aarde, hij nog niet het geringste van de  buit zich zou toe-eigenen (Genesis 14:22-24).

Jezus is nu door God aangesteld als de Hogepriester naar de verordening van Melchizedek. Wij horen ook priesters te zijn naar hetzelfde voorbeeld en moeten deze bediening ten uitvoer brengen.

Bedenk hoe Melchizedek, zonder enige vorm van show, of praal, of publiciteit, of reclame, rustig ten tonele kwam en Abram gaf wat hij nodig had. Voedsel voor zijn fysieke behoefte en een oprecht woord om Abram te behoeden voor trots en hebzucht, om daarna weer net zo rustig te verdwijnen als hij gekomen was. Dit is de bediening die wij allemaal moet verlangen om rustig anderen, die in nood zijn, tot zegen te zijn en daarna weer verdwijnen zonder het zoeken naar enige eer, waardering, dank of publiciteit voor onszelf.

Mensen komen vaak moe en uitgeput van hun strijd in de wereld waarin zij leven en werken naar samenkomsten in de gemeente. Hoe fantastisch is het om profeteren – te verkondigen – op de wijze van Melchizedek, zodat de gelovigen voorzien worden van geestelijk voedsel en voeding dat hen kan opfrissen. Hoe gezegend is het om hen ook met praktische en aardse dingen te helpen, wanneer zij daar behoefte aan hebben, zodat dit het leven voor hen gemakkelijker maakt. Het is verdrietig wanneer broeders een hoge dunk van zichzelf hebben en lang in de gemeentelijke samenkomsten spreken met maar weinig inhoudelijke betekenis. Zulke lange en tot verveling leidende preken brengen geestelijke dood in de samenkomst. Hoe prachtig is het aan de andere kant om  een juist woord, een profetisch woord voor de broeders en zusters te hebben in elke samenkomst.

Wanneer wij echter op deze wijze het Woord willen verkondigen, dan moeten wij priesters zijn die in het verborgene offers aan God gebracht hebben en op elk moment, met een rein geweten, met God in verbinding staan. Er is bij God geen voorkeur. Het is Zijn verlangen dat ieder broeder en zuster in de gemeente een priester is volgens de orde van Melchizedek en zo door goddelijke inspiratie het woord verkondigd (zie Handelingen 2:17 en 18; 1 Korintiërs 14:31). Wanneer u bereid bent om uw gehele zelf als een priester op het altaar te offeren; wanneer u er naar verlangt om te profeteren; wanneer u werkelijk begaan bent met het welzijn van uw broeders en zusters en wanneer u niet verlangt naar een goede reputatie en eigen eer, dan zal God u werkelijk een woord in de mond geven om in elke samenkomst uw broeders en zusters in hun behoefte te voorzien, zelfs wanneer het maar één zin is.

Binnen het priesterschap van Melchizedek is niemand speciaal. Zorg er daarom voor om niet “bekent” te zijn om uw gaven. Streef er naar om een “niemand” te zijn. Wees anoniem wanneer u werkelijk een Melchizedek bediening wilt. Laten er geen gedachten in u opkomen dat u een broeder bent die bepaalde zielen tot Christus geleidt heeft, of een broeder die demonen heeft uitgedreven, of bidt voor de zieken, of een broeder die een gemeente leidt, of iemand die dit of dat in de gemeente doet. Wees er content mee dat u een gewone broeder bent zonder naam, titel, eer of reputatie.

Wees een zegen voor anderen en streef ernaar om onbelangrijk te zijn. 

 

©Copyright Zac Poonen

-----------------------------------

Alle Bijbelteksten zijn uit de Herziene Statenvertaling tenzij anders vermeld.

-----------------------------------------

Voor meer informatie schrijf naar: nederlands@cfcindia.com

-------------------------------------------

Dit artikel mag vrij gekopieerd en verspreidt worden, zonder wijzigingen, met vermelding van de naam van de auteur en het CFC website adres.

--------------------------------------------------------------

Om eerder uitgaven van WOORD VAN DE WEEK te lezen of te downloaden ga naar:

http://www.cfcindia.com/nederlands/

------------------------------------------------------------