Zac Poonen geeft over de hele wereld Bijbelstudies en seminars, waarbij alleen Gods Woord het fundament en de bovenbouw is van het christenleven.

Hieronder vindt u opnames die gemaakt zijn met als onderwerp: "Zoek God met je hele hart". De boodschappen worden synchroon in het Nederlands  vertaald.

Onderwerp: "Zoek God met heel uw hart"

1. Het zien van de heerlijkheid van Christus in Zijn Persoon

2 Corinthiërs 3 vers 18 geeft het duidelijkst weer wat de werking van de Heilige Geest is. (Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.) Alles wordt in deze Bijbeltekst samengevat.

2. Het Nieuwe Verbond

Broeder Zac (zoals hijzelf graag aangesproken wil worden) laat in dit onderwijs zien wat de Glorie van Jezus is, vanuit Hebreeën 8 vers 6.,"Nu heeft Hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals Hij ook van een beter verbond Middelaar is: een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Immers, als dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zou er voor een tweede geen plaats zijn gezocht. Want hen berispend zegt Hij tegen hen: Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,” 

3. De hemelse roeping van de man in het huwelijk

Wij weten dat alles wat kostbaar is in Gods Koninkrijk wordt aangevallen door de duivel. Wanneer wij kijken naar de dingen die aangevallen worden dan zijn deze erg belangrijk in Gods ogen. Zo is ook met het huwelijk. In de laatste 50 tot 100 jaar is er een massale aanval door satan op het huwelijk, met name in het christendom. 100 jaar geleden was echtscheiding iets waar men binnen de christelijke wereld niet over hoorde. Tegenwoordig is het zo gewoon dat het algemeen geaccepteerd is. Zelfs mensen in een christelijke bediening zijn gescheiden. De normen van Gods Woord zijn weggegooid.

4. In de gemeenschap van de heiligen

Een kruis bestaat altijd uit een horizontaal en een verticaal stuk hout. Waarom werd de Heere Jezus aan een kruis genageld? Een wetgeleerde vroeg, in Mattheüs 22 vers 36, “Meester, wat is het grote gebod in de wet?” Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten.”

5. In onze gehoorzaamheid aan Gods Woord

Hebreeën 12 vers 14 tot 17; “14  Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut.”

Veel christenen zeggen dat de Bijbel Gods Woord is, maar geloven zij echt wat er in  staat? Ik geloof wat er in staat zegt Zac Poonen, met heel mijn hart. Het heeft mijn leven in de laatst 50 jaar totaal veranderd.

6. Vraag en antwoord

Vragen en antwoorden met betrekking tot het oude en het nieuwe verbond. Zac Ponnen verklaard dat hij zelden zulke goede vragen gepresenteerd heeft gekregen dan tijdens deze samenkomsten. Hij verwijst naar de mensen in Berea die altijd op zoek waren naar Gods echte waarheid en dat ook controleerden in de schriften.

7. In de dingen die komen gaan

Jeruzalem tegenover Babel

Wij willen samen kijken naar de wederkomst van Christus naar de aarde. Kijken naar het werk van  verlossing wat Hij begonnen is. Jezus zei dat niemand de exacte tijd of uur weet van zijn wederkomst. Dat heeft Hij meerder malen gezegd. Maar Jezus zei ook in Mattheüs 24 waar hij enkele dingen aanhaalt in vers 33, “Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.”