Visie

Deze website heeft tot doel om handen en voeten te geven aan de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus, op de eenvoudige, directe en soms confronterende wijze van ZAC POONEN van CFC India.

SHUB.nl is geautoriseerd om al het studiemateriaal van broeder Zac Poonen, CFC Bangelore, India, te vertalen en te publiceren op deze website.

Ga hier naar de website van CFC India

Missie
Gods waarheid is net als het menselijk lichaam. Het is alleen perfect wanneer elk onderdeel in het juiste formaat aanwezig is. Niet alle waarheden in de Schrift zijn even belangrijk. Om maar een voorbeeld te geven: spreken in tongen is niet zo belangrijk als de liefdevolle omgang met andere gelovigen. Als iemand één leer ten koste van een ander benadrukt, dan zal de waarheid die wij verkondigen net zo lelijk zijn als een lichaam met één groter oog, oor of been! Bovendien bewerken dergelijke, over benadrukte leerstellingen, dwaalleer. Het is daarom belangrijk dat wij nauwkeurig omgaan met Gods waarheid.

Het zou eenvoudig zijn wanneer wij kunnen stellen dat die waarheid, waarheid is die wij in Gods Woord (de 66 boeken waaruit de Bijbel bestaat) vinden. Dat is de waarheid. Maar omdat de waarheid van Gods woord vaak wordt verdraaid en bedorven door de geslepenheid van satan en mensen, is het noodzakelijk om hetgeen de Bijbel leert uit te diepen en uit te leggen.

Gods woord kan, in tegenstelling tot wiskunde, natuurkunde en wetenschap, niet worden begrepen door louter intellectuele studie, behalve door openbaring door de Heilige Geest. Deze openbaring, zei de Heere Jezus, is alleen gegeven aan “jonge kinderen” (de nederigen en armen van geest) en niet aan trotse intellectuelen (Matt. 11:25). Dit was de reden waarom de schriftgeleerden, in de tijd van Jezus, Zijn onderwijs niet begrijpen konden.

Mattheüs 11:25 “In die tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard.”

copyright Zac Poonen

CFC, Christian Fellowship Church, in Bangelore, India is in augustus 1975 met een aantal families gestart. Zij besloten om eerst zelf discipelen van Jezus te worden, om daarna discipelen te maken in gehoorzaamheid aan het zendingsbevel in Mattheüs 28:18-20. Zij benadrukken daarbij de wedergeboorte, heiliging vanuit het hart, onderlinge liefde, morele reinheid, financiële integriteit en het delen van Gods waarheid met anderen – hierbij hun hele leven uitsluitend baserend op Gods Woord!

(zie de verklaringen: ‘wat wij gelovenen ‘de waarheid waarin wij geloven’)